top of page

Klimarisiko er en finansiell risiko for næringseiendom

Eiendom er en svært eksponert sektor


Det er ca 125 millioner med yrkesbygg i Norge i dag, og det er stor variasjon i hvor energieffektive disse er. 85% av byggene vi ser rundt oss vil stå i 2050. Vil de være lønnsom og attraktiv i 2050?


Bygninger forbruker i dag ca 80 TWh, dvs ca 40% av Norges elektrisitetsproduksjon. Bygging og rehabilitering av bygninger står for hele nær 40 % av Norges CO2 utslipp gjennom at ca 40 % av alle materialer som produseres av industrien kjøpes av bygge- og eiendomssektoren, står for 25% av alt avfall.

Eiendom er den mest kapitalintensive sektoren i Norge. Bygg står for 60-80% av bankenes balanse, og vil nok for dem være en substansiell materiell risiko. Tilgang til kapital blir en viktig premiss, i tillegg til forsikring av byggene.

Riktig verdivurdering er nødvendig og lønnsomt

En riktig verdivurdering av eksisterende næringseiendom er lønnsomt på flere måter. Og ikke minst får bærekraft og økende klimarelatert risiko en ny og større finansiell betydning for verdien av eiendommen. Håndtering av bærekraft påvirker avkastning i større og større grad - og dermed for eksempel tilgang til finansiering og pris på finansieringen. I samarbeid med PWC og Klimafinans tilbyr vi nå å gjøre en slik vurdering, basert på en verdivurderingsmodell som er utarbeidet i tråd med bankers ønsker og krav.

Noe av bakgrunnen ligger i nye regulatoriske krav for finansinstitusjoner som kommer fra EU og Finanstilsynet, og disse vil adresseres videre til eierne av næringseiendommer. Kravet er at bankene skal overvåke eiendommenes verdi hyppig og minst en gang i året. Det heter også at overvåkingen skal skje hyppigere dersom det blir vesentlige endringer i markedsvilkårene, noe som utvilsom er aktuelt nå.

Kravene til/fra finansnæringen er basert på at næringseiendom i økende grad er eksponert for overgangsrisiko når økonomiene raskere må avkarboniseres. Energimerke kan være en god indikator. Energimerke er et sertifisert og enkelt sertifikat som også bankene vil bruke i sine kredittmodeller og investorene bruke i verdsetting.

Vårt tilbud

Creto Næringsmegling kan tilby er rekker tjenester på dette området gjennom vår verdivurderingsmodell:

  • Årlig verdivurdering av eiendommen

  • Kartlegging av nøkkeldata knyttet til klima og miljø

  • Energisertifikat/energimerke

  • Utvikling av bærekraftstrategi og en overgangsplan

  • Leietakerinvolvering og grønne leiekontrakter

  • Rapportering og rapporteringskrav

Vi kan bidra til proaktivitet gjennom metoder for å identifisere, vurdere og til slutt håndtere disse overgangsutfordringene.

Konkurransefortrinn

Effektene av klimaendringer merkes i økende grad, og klimarisiko har blitt en voksende del av offentlige diskusjoner og regjeringers stadig strammere klimapolitikk for å oppnå forpliktelser under Parisavtalen. Vi ser økende krav til energieffektivitet og økende reguleringer/forskrifter som alle kan påvirke eiendomsverdiene.

Bærekraft dreier seg om mer enn bare klima og miljø. Det handler også om sosiale aspekter og bedriftens virksomhetsstyring. Det å arbeide aktivt med bedriftens bærekraft kan ha betydning på flere områder enn bare overfor banker og finansinstitusjoner.

Det gir mulighet for at din bedrift kan skille seg fra konkurrentene, og gi deg konkurransefordeler. For eksempel om dine lokaler i fremtiden blir oppfattet som attraktive, eller om kundene foretrekker å gjøre forretning med andre som kan vise til bedre bærekraft.

Det vil ganske sikkert påvirke hvilken leiepris kundene er villig til å betale. Dersom konkurrentene reduserer sitt ressursforbruk og driver sin virksomhet med lavere kostnader enn deg vil det blir vært krevende å holde seg konkurransedyktig. Dersom bedriften din ikke følger nye lover og retningslinjer som dreier seg om bærekraft kan det føre til sanksjoner eller bøter.

Vi kan hjelpe

Creto har god erfaring og gode samarbeidspartnere som kommer til nytte i slike saker. Ta gjerne ta kontakt med oss, vi kan hjelpe deg slik at du får riktig verdi på din næringseiendom.

Comments


bottom of page